Innkalling Årsmøte 2023

Innkalling til årsmøte i Aalesunds Turnforening
Styret innkaller herved til årsmøte i Aalesunds Turnforening
Tirsdag 28.03.2023 kl. 18.00
på klubbrommet i turnhallen, Fjelltunvegen 6.
Saker som skal behandles på årsmøtet må sendes til styret senest 14. mars.
Send per epost - info@aatf.no eller per post - Aalesunds Turnforening, Fjelltunvegen 6,
6007 Ålesund. Merkes med Sak til årsmøte.
Årsmøte skal:
1. Godkjenne stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 til å skrive under protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
Saker som skal behandles på årsmøte skal være styret i hende innen 14. mars 2023.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta valg:
• Leder og nestleder
• 3 styremedlem og 2 varamedlem
• Øvrige valg i henhold til årsmøte vedtatt organisasjonsplan.
• 2 revisorer
• Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett.
• Valgkomite med leder, 2 medlemmer og vara for neste årsmøte
• Leder og nestleder til styret velges enkeltvis, resten av styret velges samlet, likeså
velges varamedlemmer samlet, ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til
stemmetall.
• Valgkomite velges på fritt grunnlag etter innstilling fra styret.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene
senest én uke før årsmøtet på www.aatf.no
For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av Aalesunds
Turnforening i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan avgi
stemme ved fullmakt.
Foreldre av barn som er medlemmer hos oss kan stille på årsmøtet med talerett men
ikke stemmerett. For å få stemmerett må man selv være medlem over 15 år, dvs. alle
22.02.2022
som går på et parti med oss, og har betalt inn medlemskontingent, eller som er
innmeldt som støttemedlem. Medlemskontingenten for 2023 er kr 500,- for gymnaster
og 200,- for støttemedlem.
Medlemskapet må være registrert hos oss innen 28. februar 2023.
Dersom du ønsker å bli støttemedlem må du gå inn på aatf.no og trykke på
«Påmelding». Der registrerer du deg ved å trykke på «Bli medlem» og fyller ut
personalia. Du trenger ikke velge noe parti, men skriv «Støttemedlem» i fritekstfeltet
«Spesielle opplysninger/ønske om flere partier».
Dersom du har spørsmål kan du kontakte oss på info@aatf.no
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret
Aalesunds Turnforening

Bli medlem (spoortz.no)